Žmogiškų resursų valdymo sistema

Pakeiskite požiūrį: iš rankų darbo į personalo tobulinimą.

Atitinkanti LR įstatymų reikalavimus

Daugiau nei tik personalo valdymas

Viena sistema skirtingiems jūsų įmonės poreikiams, atitinkanti visus Lietuvos respublikos įstatymų reikalvimus bei užtikrinanti sklandų personalo darbą.

Tik du langai darbo užmokesčiui suvesti

Pakanka tik dviejų langų kasdieninei darbo užmokesčio informacijai įvesti.

 • Pakanka tik dviejų langų kasdieninei darbo užmokesčio informacijai įvesti.

 • Darbo užmokesčio sumos paskirstomos reikiamu detalumu: pagal kaštų centrus, sąmatas, projektus ir kitus kriterijus.

 • Programa skaičiuoja visas reikiamas darbo užmokesčio sumas ir valdo visus kitus su darbo užmokesčiu susijusius procesus.

 • Užtikrinamas maksimalus darbo užmokesčio informacijos saugumas.

Atostogų likutis 1 mygtuko paspaudimu

Patogiai pateikiama ataskaita apie nepanaudotą darbuotojo atostogų rezervą.

 • Vieno mygtuko paspaudimu pateikiama ataskaita apie darbuotojo nepanaudotą atostogų rezervą šiam momentui bei bet kokiai datai į ateitį.
 • Atostogų rezervo kaupimo, panaudojimo mechanizmai.
 • Sutaupomas personalo specialistų laikas tvarkant atostogas ir komandiruotes.

Viena sistema skirtingiems poreikiams

Programa skirta prekybinėms, paslaugų, gamybos bei viešojo sektoriaus įmonėms.

 • Programa skirta prekybinėms, paslaugų, gamybos bei viešojo sektoriaus įmonėms.

 • Visi duomenys vienoje bazėje: tiek atlyginimų skaičiavimui, tiek personalo apskaitai.

 • Tinkama laikinai, valandinei, suminei apmokėjimo apskaitai tvarkyti.

 • Neribotas priskaitymų ir atskaitymų rūšių skaičius.

 • Vartotojas gali sukurti įmonėje naudojamas įsakymų formas.

 • Paskyrų skaičiavimo ir formavimo sistema.

 • Neišmokėto likučio pagal vykdomuosius raštus stebėjimas.

Laiką taupantys informacijos perdavimo būdai

Integracija su: EUROSKAITA ir kitomis lietuviškomis buhalterinės apskaitos programomis.

 • Veikia duomenų integracija su: verslo valdymo sistema EUROSKAITA, kitomis Lietuvoje naudojamomis buhalterinės apskaitos programomis.
 • Sistemoje ruošiami mokėjimo dokumentų failai importui į bankines sistemas darbo užmokesčio pervedimui.
 • 1 mygtuko paspaudimu sistemoje vykdomas atsiskaitymo lapelių automatinis siuntimas elektroniniu paštu visiems nurodytiems asmenims.
 • Daugelio ataskaitų duomenys perkeliami į: MS Excel; OpenOffice; CSV ir kt.

Automatizuotos atsakaitos institucijoms

Programa nuolat atnaujinama pagal naujausius LR įstatymus ir kitus teisės aktus

 • Programa nuolat atnaujinama pagal naujausius LR įstatymus ir kitus teisės aktus.

 • Ruošiamos visos reikiamos suvestinės, deklaracijos ir ataskaitos SoDrai, Statistikos departamentui, VMI ir kitoms institucijoms. Duomenys surenkami ir eksportuojami į ABBYY eFormFiller.

 • Pasikeitus įstatymo numatytiems dydžiams, vartotojai gali pasikeisti programoje patys, be mūsų įsikišimo.

 • Reikalavimų darbo kodeksui užtikrinimas.

Duomenų analizė pelningų sprendimų priėmimui

Unikali funkcija: susidėliokite kiekvieną ataskaitą norimais analizės pjūviais.

 • Verslo pjūvių naršyklė, unikali funkcija, leidžianti pačioje programoje vartotojui susidėlioti kiekvieną ataskaitą norimais analizės pjūviais.

 • Daugelis ataskaitų atspausdinamos vieno mygtuko paspaudimu.

 • Padeda vadovams, buhalteriams priimti įmonės valdymui reikalingus racionalius sprendimus, remiantis išsamiais bei įvairiais pjūviais gaunamais duomenimis.

 • Patys vartotojai gali redaguoti, keisti bei kurti spausdintines ataskaitų formas.

Moduliai ir funkcijos

Nuo darbo užmokesčio skaičiavimo iki darbuotojų veiklos vertinimo.

Darbo užmokesčio skaičiavimas

Šiame modulyje atliekamos įvairios darbo užmokesčio specialistų vykdomos funkcijos: atostoginių ir kitų tarpinių išmokų skaičiavimas, mėnesinio darbo užmokesčio. Skaičiavimų metu yra tiesiogiai naudojama personalo suvesta informacija (pareigų, nustatyto atlyginimo pasikeitimai ir pan. bei tabelininkų užpildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščiai).

Atostoginių, bei kompensacijų skaičiavimas

Pagal personalo modulyje vedamą atostogų apskaitą yra automatiškai paskaičiuojami atostoginiai ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju metu.

Išplėstinės galimybės

Sistemoje darbo užmokestį galima skaičiuoti vienam darbuotojui, darbuotojų grupei, padaliniui, filialui arba visai bendrovei. Sistemoje atlikus skaičiavimus iš sistemos yra ruošiami mokėjimo dokumentų failai importui į bankines sistemas darbo užmokesčio pervedimui.

Lanksčios modulio konfigūravimo galimybės leidžia pačiam naudotojui susikurti papildomus priskaitymų/išskaitymų tipus ir apsirašyti jų skaičiavimo taisykles.

Atsiskaitymo lapelių siuntimas

Sistemoje sukurtas automatinių elektroninių pranešimų modulis, kuris leidžia siųsti atsiskaitymo lapelius, kurie bus automatiškai išsiųsti elektroniniu paštu visiems nurodytiems asmenims.

Ekranas-personaloskaita-5

Integruota modulių sistema, formos ir ataskaitos išorinėms institucijoms

Sistemoje visi moduliai yra pilnai integruoti. Nėra jokių duomenų mainų tarp modulių ar įvedamos informacijos dubliavimo. Bet kokia viename modulyje įvesta informacija iš karto ir tiesiogiai matoma iš kitų sistemos modulių. Kai tik personalo padalinio specialistai užregistruoja naujo darbuotojo paskyrimą į pareigas, atitinkamo padalinio tabelininkas jau gali pildyti šiam darbuotojui darbo laiko apskaitos žiniaraštį.
Sistemoje ruošiamos visos formos ir ataskaitos išorinėms institucijoms: VMI (GPM313, GPM312), Sodrai (1-SD, 2-SD, 8a-SD, 9-SD, 12-SD, SAM), Statistikos departamentui (DA-01, DA-05). Be to, sistemos moduliuose yra sukurta daug įvairių specializuotų ataskaitų, leidžiančių analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais, naudojant unikalią Verslo pjūvių naršyklę, kurią turi tik PersonaloSkaita. Galima ruošti įvairias pažymas. Jei yra papildomų analizės poreikių, bet kuriuos sistemoje esančius duomenis galima eksportuotis į MS Excel tolimesnei analizei.

Personalo valdymas

Įdarbinus darbuotoją, modulyje tvarkoma ir administruojama visa su darbuotojų darbu susijusi informacija: registruojami skyrimai į pareigas, nustatomas atlyginimas ir priedai, ruošiamos darbo sutartys, prikabinamos nuotraukos.
Įvedus prie darbuotojo šeimos sudėtį (nurodyti ryšius: vaikas, globotinis ir t.t.), šeimos padėtį: vedęs (-usi), išsiskyręs (-usi) ir t.t., priskyrus papildomus požymius: pensininkas, invalidas ir t.t., sistema automatiškai atsižvelgs į šiuos duomenis skaičiuodama darbo užmokestį.
Sistemoje yra galimybė užfiksuoti ir apskaityti spec. rūbų ir avalynės išdavimą, medicininės apžiūras ir kt.

Išsami informacija

Vykstant darbuotojo veiklos pokyčiams (perkėlimas į kitas pareigas, atlyginimo ar priedų pokyčiai ir pan.), yra išsaugoma visa karjeros informacija ir visada galima pasižiūrėti, kokia informacija buvo konkrečiu laiko momentu.

Sistema suteikia informaciją apie darbuotojo nepanaudotą atostogų rezervą. Taip pat sistemoje vykdoma atostogų, komandiruočių ir neatvykimo į darbą apskaita bei kaupiami visi kiti darbuotojo kortelės duomenys.

Sistema kaupia įvestus darbuotojų atsiliepimus apie anksčiau lankytus mokymus, kas pagelbės personalo specialistams pasirenkant vieną ar kitą mokymus organizuojančią įmonę. Darbuotojams baigus atitinkamus mokymus sistemoje registruojama mokymų informacija. Šiems veiklos pokyčiams sistema automatiškai formuoja įvestus įsakymus (ar kitus dokumentus), užpildant paruoštą šabloną pagal duomenų bazėje esančius duomenis.Sistemoje ruošiamos visos formos ir ataskaitos išorinėms institucijoms: VMI (GPM312, GPM313), Sodrai (1-SD, 2-SD, 8a-SD, 9-SD, 12-SD, SAM), Statistikos departamentui (DA-01, DA-05).

Be to, sistemos moduliuose yra sukurta daug įvairių specializuotų ataskaitų, leidžiančių analizuoti sukauptus duomenis įvairiais pjūviais, naudojant unikalią Verslo pjūvių naršyklę, kurią turi tik PersonaloSkaita. Galima ruošti įvairias pažymas. Jei yra papildomų analizės poreikių, bet kuriuos sistemoje esančius duomenis galima eksportuotis į MS Excel tolimesnei analizei.

Darbo laiko apskaita

Šiame modulyje vykdoma kasdienė darbuotojų darbo laiko apskaita: sudaromi darbuotojų darbo grafikai, nurodomos darbo pamainos, aprašomi pamaininiai (slankūs) arba savaitiniai darbo grafikai. Priskyrus darbuotojui grafiką, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje tereikia tik įrašyti nukrypimus nuo darbo grafiko. Be to, atostogų ir kita personalo padalinio tvarkoma neatvykimo informacija į darbo laiko apskaitos žiniaraštį perkeliama automatiškai iš personalo valdymo modulio.
Sistemoje galimas paprastas kasdienis tabelio pildymas, suminis tabelio pildymas ir pagal darbo grafiką.

Gamybai

Specialus modulis, dirbantiems gamyboje. Galima įvesti darbų sąrašą (darbų kodai, įkainiai, laiko norma); Įvesti paskyras darbuotojui arba brigadai; Automatiškai perkelti priskirtas sumas į periodo priskaitymus; Darbo užmokesčio suvestinė pagal gaminius.

Projektams

Projektų modulis leidžia turėti neribotą projektų skaičių vienu metu. Vieną darbuotoją kas mėnesį priskirti ne vienam projektui. Automatiškai pateikia ataskaitą apie darbuotojo laiką, dirbtą su kiekvienu projektu.

Atostogų rezervo skaičiavimas

Šis modulis leidžia įvesti kiekvieno darbuotojo atostogų rezervą, vykdyti rezervo stabdymą bei paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas pagal nustatytą tvarką.

Specialios ataskaitos pateikia atostogų likutį šiam momentui bei bet kokiai datai į ateitį.

Darbuotojų veiklos vertinimo programa įgalina nuolatinį darbuotojų veiklos ir motyvacijos aptarimą bei valdymą, derinant su organizacijos tikslais, gebėjimais, kompetencijomis, lūkesčiais, plėtros planais ir rezultatais.

Sėkmės istorijos

Gal kita sėkmės istorija – Jūsų?

Prototechnika pasitiki:

Susijusios naujienos

Susipažinkite su klientų sėkmės istorijomis, verslo valdymo sistemų atitikties reikalavimams ir LR įstatymams, programų atnaujinimo ir produktų vystymo naujienomis.

Viena sistema visiems veiklos procesams: nuo buhalterinės apskaitos iki sėkmingo sandėlio ir klientų užsakymų valdymo.
Iš karto matomas tai dienai atostogų rezervas suteikia galimybę greitai rasti ir pateikti darbuotojui informaciją apie jo atostogų likutį
Senoje verslo valdymo programoje buvo daug visokių langų, langelių, atidaryk, uždaryk, – po to net pamiršti, ką ir atidarai. O dabar pakanka tik dviejų langų kasdieninei darbo užmokesčio informacijai įvesti!

Turite klausimų?

Turite klausimų? Reikalinga konsultacija? Kiekvienos įmonės procesai ir poreikiai skirtingi – pasikalbėkime apie iššūkius Jūsų versle.